Karty Multisport finansowane w całości lub w części przez Pracodawcę a Zus i Pit-4

Karty Multisport finansowane w całości lub w części przez Pracodawcę a Zus i Pit-4

ZUS

Przy kwalifikacji i analizie obciążeń w zakresie Zus od Kart Multisport w pierwszej kolejności zależy ona od tego czy środki na zakup benefitów będą pochodziły z bieżących środków firmy czy na ich zakup przeznaczymy środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Następnie od przyjętego wariantu finansowania: czy to pracodawca sam w całości pokryje koszt zakupu kart, czy też pracownik będzie partycypował w kosztach.

W przypadku, gdy Karty Multisport pracodawca sfinansuje swoim pracownikom z ZFŚS,  przy założeniu spełnienia m.in. zachowania kryterium socjalnego mają szansę na zwolnienie ze składek, ale to nie jedyny warunek. Do zachowania zwolnienia konieczny także jest regulamin obowiązujący w firmie przewidujący taką możliwość. W przypadku dopłat do kart siłowni i klubów fitness ich wysokość powinna zostać uzależniona od sytuacji materialnej poszczególnych pracowników tzn. im lepsza sytuacja materialna pracownika tym dopłata powinna być mniejsza. Przepisy jak również stanowiska uprawnionych organów nie wskazują szczegółów w tym zakresie, jedyne o czym należy pamiętać to różnicowanie wysokości dopłat w zależności od dochodu pracownika. Z regulacji wewnętrznych może wynikać inna wysokość dofinansowania (przy takim samym poziomie dochodów) dla kart Multisport, a inna wysokość świadczenia dla wczasów pod gruszą.

W przypadku finansowania ze środków obrotowych 

 – jeśli Karty przekazywane są całkowicie nieodpłatnie – będzie to w całości przychód podlegający składkom Zus.

ale…

– jeśli pracownicy partycypują symbolicznie w koszcie otrzymywanej karty nabywając ją za niższą cenę – to pod warunkiem takiej możliwości ,wynikającej z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu -takie świadczenie może być wolne od składek Zus.

Co oznacza, że możliwość zwolnienia ze składek Kart Multisport pokrywanych ze środków obrotowych  przy częściowej odpłatności pracownika i przy zachowaniu pozostałych warunków będzie możliwa.

PIT-4

Zwolnieniem z podatku dochodowego, ale tylko do limitu i pod warunkiem wypłat z zachowaniem kryterium socjalnego objęte będą wyłącznie Karty finansowane z ZFSS, nie skorzystają z tego przywileju karty dofinansowane ze środków obrotowych.

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł; ( do ubiegłego roku była to kwota 380zł ) – rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Karta do klubów sportowych (np. karta Multisport) takim talonem jednak nie jest. Nie uprawnia posiadacza do wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwia mu skorzystanie z oznaczonego świadczenia.

Warunek ten nie zostanie spełniony, gdy karnety sportowe dla pracowników zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy. W takim przypadku, bez względu na wartość uzyskanego dofinansowania, otrzymany przez pracownika z tego tytułu przychód będzie podlegał opodatkowaniu.

P.S.
Sporną kwestią zostaje sprawa potencjalnych kosztów uzyskania dla Płatnika – w wartości dofinansowania w przypadku, gdy ma to miejsce ze środków obrotowych  ( w związku z wyłączeniem dział socjalnej ) oraz sprawa podatku vat – co wymagałoby osobnego opracowania.

____________________

As Biuro rachunkowe i Ośrodek Szkoleniowy
Iwona Błoniarczyk-Stencel