Kary porządkowe dla pracowników

Kary porządkowe dla pracowników

O czym powinien wiedzieć pracodawca odnośnie stosowania kar?

Odpowiedź znajdziemy w art. 109 k.p. kara porządkowa nie może być stosowana po upływie dwóch tygodni od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Ważne jest także uwzględnienie stanowiska pracownika, bowiem kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy akurat nie ma pracownika w pracy, a więc nie może być wysłuchany, dwutygodniowy termin nie biegnie. Niedochowanie opisanych terminów powoduje, że pracodawca bezwzględnie traci prawo do zastosowania kary porządkowej.

Po otrzymaniu nagany pracownik ma 7 dni na odwołanie, które Pracodawca musi rozpatrzyć.

Zgodnie z art. 112 k.p. nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Tożsamy efekt nastąpi w sytuacji milczenia pracodawcy.

Gdy pracodawca odrzuci sprzeciw po odwołaniu – Pracownik może zaskarżyć decyzję pracodawcy, odrzucającą sprzeciw, w terminie 14 od dnia zawiadomienia o odrzuceniu poprzez wystąpienie do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej (art. 112 § 2 k.p.).

Koniecznie także należy pamiętać o wymogach wynikających z art. 113 k.p. :
– karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Rok nienagannej pracy należy liczyć od dnia zastosowania kary porządkowej, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Zatarcie faktu ukarania pracownika następuje z mocy prawa, czyli nie jest to kwestią uznaniowej decyzji pracodawcy.

____________________

As Biuro rachunkowe i Ośrodek Szkoleniowy
Iwona Błoniarczyk-Stencel