Refakturowanie mediów a obowiązek podatkowy w Cit i VAT

Refakturowanie mediów a obowiązek podatkowy w Cit i VAT

Obowiązek podatkowy w VAT przy refakturowaniu mediów

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Czynność tę uznaje się więc za świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT.

​W praktyce gospodarczej refaktura jest fakturą wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą danej​ usługi. Skutkuje to obciążeniem ​spoczywającym ​nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym konsumencie. W sytuacji, gdy jeden z podmiotów nabywa daną usługę i następnie ją sprzedaje, przy czym sprzedawca nie jest bezpośrednim usługodawcą dochodzi do ​odsprzedaży​ usług.

W ustawie o VAT – nie znajdziemy jednoznacznych ​zapisów​, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawiania refaktur za ​media. Obowiązują zatem zasady z ​art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tzn. ​w przypadku dostawy wody, prądu, gazu, itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura została wystawiona terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

Wnioskując konsekwentnie stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy z tytułu „odsprzedaży” mediów ich faktycznemu odbiorcy powstaje generalnie w dacie wystawienia refaktury.

Potwierdza to ​interpretacja​ indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 października 2016 r., nr ITPP1/4512-548/16-2/AJ oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK.

Za prawidłowe uznano tam ​stanowisko podatnika, którego zdaniem, obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w momencie wystawienia refaktury. Organ podatkowy stwierdził, że – cytuję „(…) w stosunku do dokonywanych czynności – przeniesienia na najemców kosztów wynikających ze zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz danego odbiorcy. (…)”

Ponieważ przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów powstają najpóźniej w ostatnich dniach okresów rozliczeniowych ustalonych między spółką a najemcami. Na datę powstawania tych przychodów nie wpływają wg mnie ​pozostałe okoliczności takie jak okresy rozliczeniowe stosowane przez dostawców mediów, daty dokonywania odczytów podliczników, czy daty wystawiania refaktur, ponieważ obowiązują okresy rozliczeniowe stron umowy, a w efekcie refaktury.​

Dlatego​ zawarty w umowach​ okres rozliczeniowy warto czasem ​zabezpieczyć stosownym zapisem​.

​Częstotliwość i termin w jakich spływają ​obciążenia​ za media nie daje zawsze ​możliwości refakturowania co najmniej raz w miesiącu i generalnie refakturujący zawsze będzie tu „spóźniony”.​ Powyższe powinno więc znaleźć odzwierciedlenie w umowie stron np. w ten sposób:

​”Kolejne refaktury kosztów mediów​ będą wystawiane w okresach rozliczeniowych  z częstotliwością zależną  od otrzymanych dokumentów stanowiących źródło refaktury – w ciągu … miesiąca/miesięcy ​od otrzymania podstawy do refaktury , nie rzadziej niż raz w roku”​

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zapłata za usługę została uregulowana przed dniem wystawienia refaktury. W takim przypadku obowiązek w podatku vat powstaje w dniu uregulowania należności.

Rozliczanie przychodu z podatku dochodowego z refaktury
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym , przychód powstaje w chwili wykonania usługi lub jej części, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania należności.

Ale​ jeśli jednak strony zawarły porozumienie, że dana usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, wówczas za datę powstania przychodu uznaję się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Czas trwania tego okresu ustala się w umowie lub na fakturze. Jednak rozliczenie usługi w ramach refaktury nie powinno zdarzać się rzadziej niż raz w roku.

Natomiast, gdy okres rozliczeniowy nie został określony, to za dzień powstania przychodu z refaktury uznaje się dzień jej wystawienia.

____________________

As Biuro rachunkowe i Ośrodek Szkoleniowy
Iwona Błoniarczyk-Stencel