Jak rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym

Jak rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym

Gdy przyjdzie nam zwolnić pracownika, który akurat przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, należy wcześniej zapoznać się z obowiązującymi w prawie przepisami i możliwościami.

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, który w Polsce wynosi 182 dni, możliwe jest rozwiązanie umowy w kilku trybach:
– za wypowiedzeniem pracownika;
– za porozumieniem stron – w każdej chwili;
– w trybie bez wypowiedzenia.

Na podstawie art. 53 Kodeksu Pracy ostatni z trybów możliwy jest dopiero po upływie minimum trzech miesięcy od wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego. Rozwiązanie umowy podczas oczekiwania na decyzję ZUS może skończyć się roszczeniem ze strony pracownika – jest to bowiem okres jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Co ważne, nie ma możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę – obowiązuje jedynie tryb bez wypowiedzenia, zgodny z art. 53.

Pełna treść art. 53:

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
§ 4. Przepisy art. 36 § 11i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.

Nie wiesz, jak zająć się dokumentacją dotyczącą zwolnień? Skorzystaj z usług AS Biura Rachunkowego!

Zapoznaj się z naszym Poradnikiem!